Política de Privacitat

Representacions Rosa informa tot seguit de la seva política de privacitat aplicada a les dades personals. D'aquesta manera, totes les dades personals que tingui sota la seva responsabilitat seran tractades d'acord amb la Llei 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i es guardaran les degudes mesures de seguretat i confidencialitat.
 
La visita del lloc web www.representacionsrosa.cat no implica que l'usuari hagi de subministrar cap informació respecte a la seva identitat, no podent ser associada a un usuari concret per l'empresa. En el supòsit que es subministri dades de caràcter de personal, aquestes dades seran recollides i utilitzades d'acord amb les limitacions i els drets recollits en l'esmentada norma de protecció de dades.
 
Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten de forma clara, exacta i inequívoca les presents condicions.
·        Recollida de dades.
La recollida de dades de caràcter personal es realitzarà única i exclusivament a través dels formularis publicats a la web i dels correus electrònics que els usuaris puguin remetre a Representacions Rosa que seran incloses en un fitxer automatitzat.
 
Els fitxers titularitat de Representacions Rosa figuren inscrits en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, al qual podrà accedir l'usuari o visitant per comprovar la situació d'aquells.
 
Representacions Rosa conservarà les seves dades un cop finalitzada la relació amb l'usuari per a complir les obligacions legals necessàries. Al seu torn, procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides.
 
·        Seguretat de la informació.
Representacions Rosa ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari o visitant.
 
No obstant això, l'usuari o visitant ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
 
·        Confidencialitat i Secret professional.
Les comunicacions privades que poguessin donar-se entre el personal de Representacions Rosa i els usuaris o visitants seran considerades com confidencials. L'accés a aquesta informació està restringit mitjançant eines tecnològiques i mitjançant estrictes controls interns.
 
·        Enllaços amb altres llocs web.
El present lloc web pot contenir enllaços o links amb altres llocs. S'informa que Representacions Rosa no disposa de cap control ni té cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d'altres llocs web.
 
·        Drets dels usuaris.
L'usuari podrà exercir, respecte a les dades obtingudes en la forma prevista, els drets reconeguts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en particular els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent.
 
Els drets de cancel·lació, oposició i revocació del consentiment per a la cessió podran ser exercitats per l'usuari, i si escau qui el representi, mitjançant sol licitud tramesa per correu ordinari, signada i acompanyada de fotocòpia del DNI, a l'adreça de la seu de Representacions Rosa més amunt.
 
Representacions Rosa informa que les dades personals recaptades, quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per la finalitat per la qual van ser recollides, seran cancel·lades conforme estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal.