Avís Legal

POLÍTICA DE PRIVACITAT PER AL LLOC WEB
El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l'accés i l'ús del lloc web, www.representacionsrosa.cat  
 
1.      IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DE PÀGINA WEB.
NOM COMERCIAL:
REPRESENTACIONS ROSA
DADES FISCALS:
ROSA MARIA CONEJO MARTÍNEZ
33945201F
CARRER DEL BON AIRE, 2
08500 VIC (BARCELONA)
629.05.58.46
rosa@representacionsrosa.cat
www.representacionsrosa.cat
 
2.      AVÍS LEGAL.
En compliment de les disposicions de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic establertes en l’article 10 de la llei de 11 de juliol, l’empresa Rosa Maria Conejo Martínez, amb nom comercial de Representacions Rosa estableix les  Condicions Generals regularan  las condicions aplicables als processos de contractació de productes i serveis oferts al client a través del seu portal web: www.representacionsrosa.cat
El present avís legal regula la utilització dels serveis de Representacions Rosa i de la informació que el portal web www.representacionsrosa.cat posa a disposició dels usuaris. L’usuari  accepta integrament i s’obliga a complir els termes i condicions  recollides en el present Avís Legal, Política de Privacitat i Condicions Generals, què prèviament haurà llegit atentament.
 
3.      CONDICIONES GENERALS.
Les Condicions Generals seran vigents i vàlides mentre siguin accessibles en la pàgina web. L’empresa Representacions Rosa es reserva el dret de modificar, desenvolupar o actualitzar sense previ avís  les Condicions Generals d’ús de la present web.  L’esmentada modificació comportarà la seva acceptació per part de l’usuari de les condicions vigents en el moment en què accedeixi a la pàgina web, per la qual cosa, l’usuari haurà de llegir periòdicament les Condicions Generals.
 
L’usuari es compromet a utilitzar la informació del lloc web exclusivament per a les seves pròpies necessitats i a no realitzar directa o indirectament d’una explotació dels serveis oferts en la pàgina web de Representacions Rosa. L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc Web amb finalitats fraudulentes,  ni a dur a terme cap conducta que pugui danyar la imatge, els interessos i els drets de l’empresa Representacions Rosa o lesius als interessos o drets de tercers. L’usuari es compromet a no realitzar cap acte il·legal que impedís el normal funcionament, utilització i contingut de la pàgina Web. Representacions Rosa no assumirà cap responsabilitat derivada de l'ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d'infracció d'aquests drets per part de l’usuari.
 
Representacions Rosa no es responsable de la pèrdua, robatori o malversació de claus i contrasenyes privades o del mal ús per part de l’usuari de les informacions i serveis del lloc web, ni dels continguts personals captats o apropiats de mala fe per tercers.
 
L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls Activex o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en el sistema informàtics del titular de la web o de tercers.
 
L’usuari assumirà en exclusiva la responsabilitat respecte a les conseqüències, danys i accions derivades de l’accés al contingut i serveis del portal Web, així com de la seva reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, extracció  i/o reutilització de la web sense l’ autorització del propietari legítim
 
4.      CLÀUSULA D’EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT.
Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats en tot moment de bona fe amb el propòsit de donar informació als usuaris, de manera que Representacions Rosa no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a la integritat o exactitud de l'esmentada informació ni garanteix la exactitud ni l'actualització de la informació que es pugui obtenir d'aquest, la qual podrà ser modificada sense previ avís. Tampoc es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web.
·        Responsabilitat pel funcionament del lloc web.
Representacions Rosa intentarà reduir al mínim els problemes ocasionats per errors de caràcter tècnic, podrà procedir a la suspensió temporal dels serveis i continguts del lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos, sense que això origini indemnització a l' usuari per aquests conceptes.
 
S'adverteix que alguna informació continguda en aquest web pot haver estat creada o recollida en arxius o formats no exempts d'errors, pel que no es pot garantir que el servei no quedi interromput o afectat per aquests problemes.
 
Representacions Rosa no assumeix cap responsabilitat respecte dels danys que poguessin ocasionar a l'usuari a resultes de la consulta d'aquesta pàgina web, o d'aquelles altres externes objecte de reexpedició.
 
Representacions Rosa no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, o mal funcionament d'aquest que tinguin l'origen en supòsits de cas fortuït, força major o altres causes que escapen del seu control.
 
·        Responsabilitat per l'ús d'enllaços.
Representacions Rosa no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços entre els continguts d'aquest lloc i continguts situats fora d'aquest, o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc.
 
En el cas que Representacions Rosa constati per algun mitjà la il·licitud de la pàgina web, o que lesiona béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, l'empresa suprimirà o inutilitzarà aquest enllaç.
La presència d'altres enllaços al lloc web té una finalitat merament informativa, no constituint en cap cas una invitació o recomanació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en el lloc d'Internet de destinació, i en cap cas impliquen el suport a les persones o entitats autores d'aquests continguts o titulars dels llocs on es trobin.
 
D'aquesta manera Representacions Rosa no es responsabilitza del contingut i disponibilitat dels llocs web als que enllaça fora de la seva pàgina, de qualsevol dany o pèrdua que pugui sorgir per la connexió o per l'ús de qualsevol contingut, producte o servei disponible a els llocs web als quals es dirigeixin els enllaços.
 
5.      POLÍTICA DE PRIVACITAT.
Representacions Rosa informa tot seguit de la seva política de privacitat aplicada a les dades personals. D'aquesta manera, totes les dades personals que tingui sota la seva responsabilitat seran tractades d'acord amb la Llei 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i es guardaran les degudes mesures de seguretat i confidencialitat.
 
La visita del lloc web www.representacionsrosa.cat no implica que l'usuari hagi de subministrar cap informació respecte a la seva identitat, no podent ser associada a un usuari concret per l'empresa. En el supòsit que es subministri dades de caràcter de personal, aquestes dades seran recollides i utilitzades d'acord amb les limitacions i els drets recollits en l'esmentada norma de protecció de dades.
 
Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten de forma clara, exacta i inequívoca les presents condicions.
·        Recollida de dades.
La recollida de dades de caràcter personal es realitzarà única i exclusivament a través dels formularis publicats a la web i dels correus electrònics que els usuaris puguin remetre a Representacions Rosa que seran incloses en un fitxer automatitzat.
 
Els fitxers titularitat de Representacions Rosa figuren inscrits en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, al qual podrà accedir l'usuari o visitant per comprovar la situació d'aquells.
 
Representacions Rosa conservarà les seves dades un cop finalitzada la relació amb l'usuari per a complir les obligacions legals necessàries. Al seu torn, procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides.
 
·        Seguretat de la informació.
Representacions Rosa ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari o visitant.
 
No obstant això, l'usuari o visitant ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
 
·        Confidencialitat i Secret professional.
Les comunicacions privades que poguessin donar-se entre el personal de Representacions Rosa i els usuaris o visitants seran considerades com confidencials. L'accés a aquesta informació està restringit mitjançant eines tecnològiques i mitjançant estrictes controls interns.
 
·        Enllaços amb altres llocs web.
El present lloc web pot contenir enllaços o links amb altres llocs. S'informa que Representacions Rosa no disposa de cap control ni té cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d'altres llocs web.
 
·        Drets dels usuaris.
L'usuari podrà exercir, respecte a les dades obtingudes en la forma prevista, els drets reconeguts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en particular els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent.
 
Els drets de cancel·lació, oposició i revocació del consentiment per a la cessió podran ser exercitats per l'usuari, i si escau qui el representi, mitjançant sol licitud tramesa per correu ordinari, signada i acompanyada de fotocòpia del DNI, a l'adreça de la seu de Representacions Rosa més amunt.
 
Representacions Rosa informa que les dades personals recaptades, quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per la finalitat per la qual van ser recollides, seran cancel·lades conforme estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
 
6.      CLÀUSULA PER FORMULARIS.
En el cas que Representacions Rosa disposi de formularis, la identificació de l'usuari és plena, ja que és el propi usuari el que, voluntàriament, introdueix les seves dades en els nostres formularis.
 
La informació facilitada per l'usuari serà utilitzada per Representacions Rosa exclusivament per a les finalitats que s'informin en cada cas.
 
L'usuari autoritza a Representacions Rosa a l'enviament de correus electrònics per l'avís de programació de carreres, resultats personals i d’interès esportiu.
 
L'usuari autoritza a Representacions Rosa a l'enviament de SMS per notificar resultats personals. Cada un dels nostres formularis inclou una clàusula específica de privacitat per la qual l'usuari donarà voluntàriament el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades facilitades.
 
Rosa M. Conejo Martínez serà la persona responsable del fitxer generat amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris del seu lloc web en els formularis. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, Representacions Rosa es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-los amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
 
Les dades personals recollides poden ser cedides a empreses del grup, o altres empreses per poder realitzar qualsevol treball relacionat amb les funcions d'aquesta empresa.
 
L'usuari que figuri a la base de dades podrà exercir en tot moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant sol licitud tramesa per correu ordinari, signada i acompanyada de fotocòpia del DNI, a l'adreça de Representacions Rosa més amunt.
 
Per aclarir algun aspecte relacionat amb la política de privacitat de Representacions Rosa en relació als usuaris que visiten la nostra web, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres a través de l'adreça de correu electrònic: rosa@representacionsrosa.cat
 
7.      GARANTIA COMERCIAL DEL FABRICANT.
Tots el productes oferts en la pàgina web de Representacions Rosa inclouen la garantia oficial del fabricat, que cobreix defectes de fabricació, avaries produïdes durant el període de garantia. El fabricant també disposa de serveis de reparació dels seus productes.
Representacions Rosa aconsella consultar la documentació del producte o el suport online del fabricant en els quals s’indicarà les dades contractuals de la garantia del producte, resolució de problemes, terminis, cobertures, etc.
En el cas de què Representacions Rosa gestioni la reparació del producte seguint les pautes del fabricant, les despeses d’enviament a la central de devolucions aniran a càrrec del client, sempre hi quan no es tracti del supòsit de manca de conformitat d’origen. Representacions Rosa es limitarà sempre a aplicar les condicions fixades en les garanties de cada fabricant.
 
Representacions Rosa no es fa responsable de les conseqüències ocasionades per una utilització inadequada dels productes del fabricant.
 
8.      GENERALITATS DE LES GARANTIES COMERCIALS DELS FABRICANTS.
La garantia dels productes no s’aplicaran en els següents casos:
·        Deteriorament provocat per les adaptacions o ajustaments no especificats pel fabricant i habituals de funcionament del productes. Així com tampoc les modificacions realitzades sobre un producte sense acord per escrit del fabricant.
·        Les despeses de manteniment periòdic del producte, la reparació o el recanvi de peces per desgast normal. La substitució dels consumibles per l’ús normal (bateries, bombetes, fusibles, deteriorament del capçals de gravació o de lectura ...).
·        Deteriorament provocat per un mal ús, utilització inapropiada del producte o per no respectar les instruccions del fabricant referents a la utilització i manteniment del producte, així com la instal·lació inapropiada o incorrecte dels programes.
·        Els danys ocasionats per persones no acreditades o pels propis usuaris.
·        Els danys ocasionats per accidents, raigs, inundació, incendis o qualsevol causa que no sigui responsabilitat del fabricant.
·        Els danys causats per fallades del sistema en el que el producte pugui estar incorporat.
·        No es respondrà si el model o número de sèrie que figura en el producte han estat modificats.
·        Avaries en els accessoris (cables d’alimentació ...).
·        Aquells productes ja reparats de possibles defectes per part del serveis tècnic no reconeguts pel fabricant.
·        Representacions Rosa sempre repararà els productes en tallers autoritzats pel fabricant i l’empresa no acceptarà cap tipus de responsabilitat en cas de què el taller es negui a aplicar la garantia.
·        En el cas de què el producte no pugui ser reparat o el cost de la reparació sigui desproporcionat respecte al seu valor, aquest serà substituït per un altre producte exactament igual. En cas de què no sigui possible, s’oferirà un producte de característiques idèntiques o superiors.
 
9.      PROPIETAT INTEL·LECTUAL o COPYRIGHT
La Propietat Intel·lectual sobre el contingut del lloc web, disseny, programes i els diferents elements que integren el present lloc web corresponent a  Representacions Rosa. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquest portal d'Internet estan legalment reservats, de manera que l'accés o la seva utilització, per part de l'usuari, no ha de considerar, de cap manera, com l'atorgament de cap llicència d'ús o dret sobre qualsevol actiu.  No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web sense el previ consentiment per escrit de Representacions Rosa. Queda prohibida la reproducció dels continguts del lloc web, llevat que estigui permès legalment i es citi la procedència o, si no, s'autoritzi per escrit el contrari. En aquells casos en què es produeixi la necessària autorització prèvia per escrit, aquesta autorització substituirà la prohibició general abans esmentada i citarà clarament les possibles restriccions d'ús.
 
Tots els noms comercials, dominis, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la pàgina web estan protegits per la Llei.
 
10.   POLÍTICA DE COOKIES.
Quan l’usuari visiti el lloc web de l’empresa,  Representacions Rosa podrà col·locar una cookie al disc dur de l’ordinador de l’usuari durant la seva visita a la pàgina web. Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per un usuari durant la seva visita a la pàgina web (data i hora de l’últim accés a la pàgina web, identificador encriptat de l’usuari, idioma i altre elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides. La finalitat de la cookie es reconèixer l’usuari i facilitar la navegació de l’usuari per la pròpia web.
amb la finalitat de reconèixer-lo com usuari recorrent i personalitzar la seva experiència i l’ús per la seva part del nostre web.
 
11.   ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICALE I JURISDICCIÓ.
La relació entre l’empresa Representacions Rosa i l’usuari es regirà per les normes de l’ordenament jurídic espanyol  vigent i qualsevol controvèrsia que pugi sorgir entre les parts se sotmetrà a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Catalunya.